Pirkimo – pardavimo svetainėje www.svarbuszingsnis.lt taisyklės

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 • 1.1. Pardavėjas – Viešoji įstaiga “Svarbus žingsnis” Įmonės kodas: 302479730, kurio pirmosios pagalbos ir higienos žinių ir įgūdžių atestacijos paslaugos yra parduodamos internetinėje svetainėje: „www.svarbuszingsnis.lt“, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.
 • 1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka), nepilnametis asmuo (nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje „www.svarbuszingsnis.lt“
 • 1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
 • 1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo svetainėje „www.svarbuszingsnis.lt“ taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui svetainėje www.svarbuszingsnis.lt ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
 • 1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje „www.svarbuszingsnis.lt“ rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
 • 1.6. Atestavimas – tai privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių sveikatos žinių ir įgūdžių tikrinimas ir vertinimas. Atestavimo tvarka remiasi LR SAM įsakymu 2008 m. sausio 28 d. Nr. V-69„Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“.
 • 1.7. Higienos žinių ir įgūdžių atestavimas – tai privalomųjų higienos įgūdžių sveikatos žinių ir įgūdžių tikrinimas ir vertinimas pasitelkiant internetinėje svetainėje svarbuszingsnis.lt įdiegtomis skaitmeninėmis priemonėmis.
 • 1.8. Pirmosios pagalbos žinių ir įgūdžių atestavimas – tai privalomųjų pirmosios pagalbos įgūdžių tikrinimas ir vertinimas mišriuoju būdu: teorinės žinios tikrinamos ir vertinimos pasitelkiant internetinėje svetainėje svarbuszingsnis.lt įdiegtomis skaitmeninėmis priemonėmis, praktiniai pirmosios pagalbos įgūdžiai vertinami, pirkėjui fiziškai atvykus į svarbuszingsnis.lt mokymo ir atestavimo erdvę, esančią adresu: Vilnius Konstitucijos pr. 23, B korpusas, 22 kabinetas.
 • 1.9. Mokymų ir žinių atestavimo svetainė (toliau- Svetainė) – internetinis puslapis www.svarbuszingsnis.lt, kuriame Pardavėjas talpina teorinę – praktinę informaciją, skirtą savarankiškam pasiruošimui pirmosios pagalbos ir higienos žinių ir įgūdžių atestavimui, nuotoliniu būdu atestuoja teorines pirmosios pagalbos ir higienos žinias bei įgūdžius (higienos), organizuoja kontaktinį pirmosios pagalbos žinių atestavimą, bei išduoda Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas) Pirkėjui.
 • 1.10. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo apmokėjimo momento.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 2.1. Pirkėjas laikomas susipažinęs su visomis pirkimo taisyklėmis ir prisiėmęs atsakomybę už jų laikymąsi, jeigu jis pažymėjo varnelę „Sutinku su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis“ pirkimo procese. Pažymėjus varnelę „Sutinku su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis“, pirkėjas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su visomis pirkimo taisyklėmis ir sutinka su jomis, įskaitant mokėjimo sąlygas, grąžinimo politiką ir kitus svarbius punktus. Pirkėjas turi atidžiai perskaityti visus pirkimo taisyklių punktus prieš spustelėdamas varnelę „Sutinku su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis“, kadangi tai rodo, kad jis supranta ir sutinka su visais taisyklių reikalavimais.
 • 2.2. Pirkėjas, pirkdamas paslaugą Svetainėje patvirtina kad yra susipažinęs su Taisyklėmis.
 • 2.3. Situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis, nėra numatytos. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis ne pagal nurodytas Taisykles, yra reikalaujama gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus pakeistos Taisyklės.
 • 2.4. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos svetainėje ir įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.
 • 2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenys tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir Svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.
 • 2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už teisingo ir veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.

3. PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

 • 3.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas Svetainėje, sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
 • 3.2. Pirkėjui, išsirinkus paslaugą ir įvykdžius visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Apie mokėjimo patvirtinimo faktą Pirkėjas informuojamas, jo nurodytu elektroniniu paštu.
 • 3.3. Duomenys apie pirkėją, jo užsakytą paslaugą ir Atestavimo rezultatus yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 • 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas Svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • 4.3. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • 4.4. Pirkėjas, atlikdamas apmokėjimą už Pirmosios pagalbos žinių ir įgūdžių atestavimo paslaugą, patvirtina, kad suprato ir sutinka, kad siekiamas šios paslaugos rezultatas – Pažymėjimas, bus pasiektas, tik po praktinės užduoties atlikimo, kuri yra organizuojama LR SAM įsakymo 2008 m. sausio 28 d. Nr. V-69, nustatyta tvarka, Pirkėjui dalyvaujant fiziškai, mokymo ir atestavimo erdvėje, esančioje tik Vilniuje, adresu Konstitucijos pr. 23, B korpusas, 22 kabinetas.
 • 4.5. Pirkėjas turi teisę laikinai atsisiųsti bet kokią atsisiunčiamos medžiagos kopiją svetainėje, tik asmeniniam nekomerciniam laikinam žiūrėjimui. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisių perleidimas, ir pagal šią licenciją draudžiama:
  • 4.5.1. Be išankstinio autorinių teisių turėtojo Pardavėjo rašytinio sutikimo, komerciniais tikslais pateikti, kopijuoti, perleisti, perduoti, atskleisti, saugoti, redaguoti, platinti, publikuoti, skelbti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitaip panaudoti bet kokią svetainėje esamą informaciją.
  • 4.5.2. Naudoti medžiagą bet kokiems komerciniams tikslams arba bet kokiam viešam eksponavimui (komerciniam ar nekomerciniam);
  • 4.5.3. Bandyti dekompiliuoti ar perdaryti bet kurią programinę įrangą, esančią svetainėje;
  • 4.5.4. Pašalinti bet kokias autorinių teisių žymes iš medžiagos; arba perduoti medžiagą kitam asmeniui arba „atkartoti” medžiagą bet kuriame kitame serveryje.
 • 4.6. Pirkėjo įgyta licencija automatiškai nustoja galioti, jei pažeidžiamas, kuris nors iš šių apribojimų, ir Pardavėjas gali ją nutraukti bet kuriuo metu.
 • 4.7. Pirkėjas nusipirkdamas paslaugą įsipareigoja teorinę informaciją išmokti ir atlikti testą per vieną kalendorinį mėnesį.
 • 4.7. Pirkėjas, išmokęs kursą ar nutraukęs šios licencijos galiojimą, turi sunaikinti visą turimą- elektroninės ar spausdintos formos, atsisiųstą, mokymuisi skirtą medžiagą.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 • 5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Svetainėje nurodytais kontaktais tik klausimais, tiesiogiai susijusiais su prekių ir paslaugų įsigijimu, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.
 • 5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
 • 5.4. Pardavėjas stengiasi užtikrinti, kad svetainės turinyje nebūtų klaidų ir kad ši svetainė būtų prieinama nuolatos ir be pertrūkių. Pardavėjas neteikia garantijos dėl svetainės turinio tikslumo, teisingumo ar patikimumo, o taip pat negarantuoja nenutrūkstamo, savalaikio ir nepriekaištingo svetainės veikimo.
 • 5.5. Pardavėjas ar jo partneriai, neatsako už tiesioginius, netiesioginius ar nenumatytus nuostolius, vėlesnę žalą bei už kitus nuostolius ar žalą, kylančius dėl svetainės ar jos turinio naudojimo, o taip pat dėl draudimo naudotis svetaine, joje teikiama informacija ar programine įranga.
 • 5.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti svetainės turinį, kad Pirkėją, pasiektų kokybiškas, mokymuisi, skirtas turinys, tačiau mokymuisi, skirtoje medžiagoje gali būti pavienių techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. Pardavėjas negarantuoja, kad bet kuri jos interneto svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia.
 • 5.7. Svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines ar aplikacijas, kurios nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims; tokios nuorodos laikomos išimtinai kaip papildoma naudotojui siūloma paslauga. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už tokias svetainės, aplikacijas, už jų turinį ar jo teisingumą. Lankantis tokiose internetinėse svetainėse, galioja šių svetainių Pirkimo pardavimo taisyklės.

6. APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ PRISTATYMO TVARKA

 • 6.1. Paslaugų kainos Svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
 • 6.2. Už paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste
 • 6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.
 • 6.4. Pirkėjui pageidaujant gali būti išrašyta sąskaita faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai. Tokiu sąskaita išrašoma ir išsiunčiama Pirkėjui per septynias darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.
 • 6.5. Pirkėjo įsigyta paslauga ir visa su ja susijusi medžiaga tampa prieinama asmeninėje Pirkėjo Paskyroje informaciniu laišku nurodytoje svetainėje iš karto po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugą. Savarankiškam mokymuisi, skirta medžiaga Pirkėjui bus prieinama iki to momento, kol bus gautas Pažymėjimas, bet neilgiau, kaip 1 mėnesį.

7. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO TAISYKLĖS IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.

 • 7.1. Sumokėti pinigai už įsigytas paslaugas yra negrąžinami.
 • 7.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus, sumokant už paslaugas, pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.

8. ATSAKOMYBĖ

 • 8.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine. Autorinės mokymų medžiagos filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.
 • 8.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.
 • 8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.
 • 8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 8.5. Svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines ar aplikacijas, kurios nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims; tokios nuorodos laikomos išimtinai kaip papildoma naudotojui siūloma paslauga. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už tokias svetainės, aplikacijas, už jų turinį ar jo teisingumą. Lankantis tokiose internetinėse svetainėse, galioja šių svetainių Pirkimo pardavimo taisyklės.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu naudojantis Svetaine, vykdoma Svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su paslaugomis vykdo kitais būdais nei per Svetainę, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
 • 10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.